EMENSASPI

EMENSASPI: PIRINIOETAKO NEKAZARITZA-ABELTZAINEN SISTEMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO EZAGUTZA SORTU ETA TRUKATZEA

EMENSASPI proiektuak Pirinioetako nekazaritzako abeltzaintza sistemen iraunkortasunari buruzko ezagutza sortzeko eta trukatzeko espazio bat ezartzea proposatu du, mugaz gaindiko lankidetzaren bidez, ingurumenaren, tekniko-ekonomikoen eta gizarte-helburuen aldi bereko lorpena uztartuz.

Data: 2018-2021 

Proiektuaren zuzendaria: Saioa Zabaleta 

Aurrekontua: usko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila eta Europar Batasuneko Landa Garapeneko Nekazaritza Funtsa (FEADER). 

·            Helburu orokorra

Pirinioetako nekazaritza sistemen iraunkortasunari buruzko ezagutza sortu eta trukatzeko espazioa ezartzea mugaz gaindiko lankidetzaren bidez, aldi berean ingurumenaren (emisioen murrizketa), helburu tekniko-ekonomikoak (lehiakortasuna eta iraunkortasuna) eta gizarte helburuak lortuz ( enplegua sortzea eta bizi kalitatea hobetzea).

- Pirinioetako nekazaritza-abeltzaintzako sistemen ingurumen, teknika / ekonomia eta gizarte iraunkortasuna elkarrekin diagnostikatzea mugaz gaindiko lankidetzaren bidez, 1) bazkideek eta besteek eskura dituzten tresna diagnostikoak partekatzea; 2) oinarrizko tresna egokiena hautatzea eta diagnostikoko tresna informatiko bat garatzea / egokitzea; eta 3) Pirinioetako ordezkari diren 150 ustiategiren lagin batean baliozkotzea.

- Pirinioetako nekazaritzako abeltzaintza sistemen iraunkortasuna hobetzea, energia eraginkortasuna konbinatuz eta berotegi efektuko gasen emisioak, lehiakortasun ekonomikoa eta enplegua sortuz, 1) emaitzen analisia bateratuz, 2) sistema eraginkorrenak detektatuz. eta 3) Pirinioetako nekazaritzako sistema aberatsen ezaugarrien arabera, ingurumen, teknika / ekonomia eta gizarte eraginkortasuna uztartzen dituzten hobekuntza aukeren proposamena.

- Zabaldu eta ustiatu proiektuaren emaitzak, 1) xede-ikusleek (orokorrak, nekazariak / ganadutegiak, administrazio publikoak, tokiko erakundeak, larre kudeatzaileak, kalitate ziurtagiriak …) bereizitako edukiekin komunikazio estrategiak definitu eta ezartzeko. ; 2) iraunkortasuna hobetzeko tresnak eta praktikak erabiltzeko prestakuntza plan baten definizioa eta materializazioa; 3) Tresna erabiltzeko eragiketa / lizentzia.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

GENERACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS AGROGANADEROS DEL PIRINEO

El proyecto EMENSASPI plantea establecer un espacio de generación e intercambio de conocimiento sobre la sostenibilidad de los sistemas agroganaderos del Pirineo a través de la cooperación transfronteriza conjugando la consecución de manera simultánea de objetivos ambientales, técnico-económicos y sociales.

Fecha: 2018 – 2021

Director de Proyecto: Saioa Zabaleta

Presupuesto: Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad de Gobierno Vasco y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea.

Objetivo general

Establecer un espacio de generación e intercambio de conocimientos sobre la sostenibilidad de los sistemas agrarios del Pirineo a través de la cooperación transfronteriza conjugando la consecución de manera simultánea de objetivos ambientales (reducción de emisiones), técnico-económicos (competitividad y sostenibilidad) y sociales (generación de empleo y mejora de calidad de vida).

- Diagnosticar de manera conjunta la sostenibilidad medioambiental, técnico/económica y social de sistemas agro-ganaderos del Pirineo a través de la cooperación transfronteriza, mediante 1) la puesta en común de las herramientas de diagnóstico disponibles por parte de los socios y otras; 2) la selección de la herramienta base más adecuada y la elaboración/adaptación de una herramienta informática de diagnóstico; y 3) su validación en una muestra de 150 explotaciones representativa del Pirineo.

- Mejorar la sostenibilidad de los sistemas agro-ganaderos pirenaicos conjugando la eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero la competitividad económica y la generación de empleo, mediante 1) el análisis conjunto de resultados, 2) la detección de los sistemas más eficientes y 3) la propuesta de opciones de mejora que conjuguen la eficiencia ambiental, técnico/económico y social de acuerdo con las características de los sistemas agro-ganaderos del Pirineo.

- Difundir y explotar los resultados del proyecto, mediante 1) la definición e implementación de estrategias de comunicación con contenidos diferenciados por públicos-objetivo (general, agricultores/ganaderos, administraciones públicas, entidades locales, gestores de pastos, certificadoras de calidad, etc.); 2) la definición y materialización de un plan de formación de uso de la herramienta y prácticas de mejora de sostenibilidad; 3) la Explotación/licencia de uso de la herramienta.

emensaspi_logoa_feder.png